Informacje

001 002 003
Treningi indywidualne Shinkage-ryu Hyoho Sei no Kai oraz  Ving Tsun kung-fu.